RSS

Припрема за тематски дан Алгоритмизација

Пријава за конкурс Сазнали на семинару и применили у пракси
Име:
Биљана
Презиме:
Веселиновић
Име једног родитеља:
Властимир
Контакт мејл адреса:
biljana1963@gmail.com

Контакт телефон:
0642163559
Звање:
Наставник математике, физике и информатике
Назив установе у којој сте запослени:
Основна школа за ученике са сметњама у развоју „Смех и суза“
Општина установе у којој сте запослени:
70025 – Алексинац
Место и адреса установе у којој сте запослени:
Алексинац, Станка Милосављевића 9
Контакт телефон установе:
018504626
Шифра радног места:
1006 Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Радно место:
наставник математике
Пол:
Женски
Последњи завршени ниво образовања:
виши
Године радног стажа:
16-25
Број сати стручног усавршавања у последњих пет година:
352
Подаци о програму сталног стручног усавршавања (семинару/обуци)
Назив програма:
Интеграција, корелација и занимација
Број програма у каталогу:
381
Година каталога:
2016/18
Општина одржавања семинара:
70025 – Алексинац
Година одржавања семинара:
2016.
Зашто сте се определили да похађате овај семинар?
За семинар „Интеграција, корелација и занимација“ сам се определила зато што рад са децом са сметњама у развоју захтева међусобну координацију предметних наставника, стручних сарадника, наставника индивидуалних активности, асистивног и помоћног особља, те ученичких родитеља. Стварање интердисциплинарних веза у изградњи појмова као предуслов за стицање трајног знања је могуће кроз интегративну наставу. Семинар пружа сазнања за оснаживање наставника за практичну примену интегративне наставе.
Како су стечена знања/вештине са семинара који сте похађали подстакли промене у вашем раду?
Након похађања програма обогатила сам наставу новим методама и облицима рада базираним на ученичким активностима, пратећи достигнућа савремене технологије. Наставници моје школе тематски повезују градиво различитих предмета и наставних садржаја у глобалним плановима и корелативно у оперативним плановима. Такође, планирају заједничке активности на нивоу стручних већа, а радимо тимски реализујући заједничке тематске дане, што доприноси размени искустава и подстицању и развоју креативности.
Подаци о раду
Назив вашег рада:
Алгоритмизација
Област:
деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
У којој форми сте реализовали научено на семинару:
• час/активност
• друго (навести шта)

Тематски дан
Са којом циљном групом/групама сте реализовали активност:
• децом/ученицима
У чему видите добит за циљну групу:
Примена интегративне наставе показала је да деца веома мотивисано и позитивно реагују. Увиђају повезаност и корелацију садржаја из наставних предмета, лакше савлађују градиво и постижу дуготрајније знање. Основ за интегративну насaтаву чине тематске целине. Знања која ученици стичу из једног предмета су функционално и смислено повезана са садржајима осталих наставних предмета. У таквом наставном процесу до изражаја долазе ученичка сарадња, комуникација, креативност и истраживачки дух.
У чему видите добит за себе:
Поред нових теоријских сазнања (а знања никад доста), применом сазнања са семинара за себе видим добит у задовољству постигнутим. У конкретном случају, интегративном наставом усмереном ка оспособљавању ученика за алгоритамско размишљање и стварањем почетних корака ка програмирању. Свесна сам да деца са сметњама у развоју неће сутра зарађивати свој хлеб од програмерског посла, али тај мали корак који чине у разумевању основних појмова за мене је велика добит. А верујем и за њих.
Наведите јасан опис активности коју сте реализовали, наводећи њене основне елементе (циљ, време реализације, актери/учесници, облици и методе рада, резултати/ефекти):
Организовање тематског дана „Алгоритмизација“ је била прилика да ученици схвате и развију алгоритамско мишљење на забаван, креативан и образовни начин.
Настава је организована по распореду, наставни садржаји су по наставном плану и програму за 5. разред основне школе, али су прилагођени теми.
Трудили смо се да покажемо да се код ученика са сметњама у развоју може развијати алгоритамско мишљење и започети с увођењем у програмирање, наравно прилагођено њиховим преосталим способностима, у складу са индивидуалним образовним планом сваког ученика.
Мада је у прилогу рада јасно наведено које смо све активности имали и које смо елементе остварили, навешћу најосновније:
Техника и технологија (2 часа):
▪ Припремна активност за израду наставног средства „Збирко“ давање скицe и материјала уз уводне напомене наставника;
▪ Ученици су прво морали добро да разумеју задатак, анализирају скицу и материјал, а затим да задатак рашчлане на мање, њима познате радње. Уз помоћ својих знања и искустава, осмислили су упутство за прављење „Збирка“. Наставник фотографише фазе израде током часова;
▪ Када заврше „Збирка“, ученици приказују свој рад и кратко описују поступак израде Наставник уноси слике у већ припремљену презентацију коју штампа. Ученици примећују да је свака активност описана речима и приказана одређеним графичким симболом (блок дијаграм). Направили су свој први алгоритам. Алгоритам представља шематски приказано, поступно решавање неког проблема, тока неког процеса или израде неког предмета.
▪ На крају имамо и гостовање ученика из друге школе (Гаврило Стојановића, ученика 2. разреда ОШ „Вожд Карађорђе“ из Алексинца) који пева песму „Алгоритам“ за коју је сам написао речи, а извођење је увежбао уз помоћ наставника музике из наше школе.
Информатика и рачунарство (1 час):
▪ Након филма „Шта је алгоритам“ ученици уочавају коракe у активностима из свакодневног живота. рашчлањују разне животне ситуације, а на крају се дефинише појам алгоритма. Алгоритам је низ корака којих се морамо придржавати како би дошли до решења неког задатка;
▪ Ученици посматрају видео – лекцију „Алгоритамски начин размишљања“ а затим анализирају примере наведене у лекцији;
▪ Ученици, подељени у парове, постављају једни другима задатке (ситуације из свакодневног живота), а затим их разлажу на мање делове – кораке; међусобно врши процену тачности решења ( у првом реду да ли су наведени сви кораци);
▪ Презентовање решења задатака: ученици представљају решења задатака, повезују их са одговарајућим типом алгоритма и коментаришу кораке потребне за њихово извршење;
▪ Ученици имају задатак да напишу или искажу алгоритам за употребу „Збирка“ и
▪ „Награда“ за активност ученика је посета ученицима првог разреда којима смо однели поклон – наставно средство „Збирко“ и објаснили им алгоритам за његову употребу.
(Наставно средство „Збирко“ пружа детету прилику да вежба математичку операцију сабирања, постепено и по нивоима и да усваја нове математичке појмове. У раду са „Збирком“ дете примењује своју вештину повезивања количине и симбола. Употреба „Збирка“ развија моторичке способности код деце поспешују разликовање бројева , учење основне рачунске операције сабирање, именовање чланова рачунске операције сабирање, развија стрпљивост и упорност.)
Математика (1 час)
На часу математике се обнављају и продубљују раније стечена знања о природним бројевима кроз следеће активности:
▪ Едукативна игра „Баци коцку“ се одвија по групама. Групе се такмиче, понављамо неколико важнијих целина са којима су се ученици упознали у нижим разредима основне школе:
– декадни запис природног броја и поредак међу природним бројевима,
– основне рачунске операције – сабирање, одузимање, множење и дељење,
– везе између сабирања и одузимања, одн. множења и дељења, и поступци решавања једноставних једначина,
– основне особине основних рачунских операција,
– промене збира, разлике, производа и количника бројева у зависности од промена бројева на које је одговарајућа операција примењена;
▪ Ученици добијају наставне листиће са задацима.Први задатак је текстуални, захтева пажљиво читање и израду алгоритма израчунавања непознатог збира, разлике, производа или количника. Други задатак захтева да послажу испретуране речи у реченици и тиме дођу до основних особина рачунских операција – комутативност, асоцијативност, дистрибутивност (метода слоговне слагалице). По урађеним задацима парови представљају своја решења, остали ученици прате и исправљају евентуалне грешке. Тако добијају увид у степен усвојености градива.
▪ Игре с природним бројевима. Ученици су подељени у парове по месту седења. Бирају једну од две понуђене игре (игра коцкама – Број 7 или игра картама: Број 24). Играјући се увежбавају основне рачунске операције (сабирање, одузимање, множење и дељење) и њихова својства (комутативност, дистрибутивност, асоцијативност).
▪ Евалуацију вршимо методом 3 речи. На добијеном папирићу уписују три речи којима исказују утисак о часу.
Приказ реализованих активности
Прилог
• -тематски-дан-Алгоритмизација_merged3.pdf

Права и услови
• Слажем се

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 30. септембра 2017. инч Математика - лекције

 

Нацртај струју – тематски дан

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 29. октобра 2016. инч Математика - лекције

 

Супер учитељ

Резултати конкурса Супер учитељ

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 3. августа 2016. инч Математика - лекције

 

РЕЗУЛТАТИ НАГРАДНОГ КОНКУРСА „ЧАС ЗА УГЛЕД“

Eduka baneri vesti drugi red sa strane 299x277pix-01-fit-129x160

Рад Питагорина теорема изабран за Зборник „Час за углед“.

Резултати конкурса

Сајт Питагорина теорема

Припрема за час

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 8. јула 2016. инч Математика - лекције

 

„Између игре и науке“- огледи

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 18. априла 2016. инч Математика - лекције

 

Елаборат за Научно финале Путујуће лабораторије „Наук није баук“

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 24. децембра 2015. инч Математика - лекције

 

Представљање НЕС 2014. на свечаности доделе награда НЕС 2015.

Представљање НЕС 2014. – Б.Веселиновић 15.12.2015. from Biljana Veselinović on Vimeo.

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 15. децембра 2015. инч Математика - лекције

 

Правоугли троугао – обнављање

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 13. новембра 2015. инч Математика - лекције

 

Питагорина теорема – лекција

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 13. новембра 2015. инч Математика - лекције

 

Математичке игре

Колегиница Тања Матикош је направила одличан избор математичких игара.

2015-04-09_1447

Кликни на сличицу.

*Originally posted on Oblak znanja za učitelje:

 
Оставите коментар

Објављено од стране на 9. априла 2015. инч Математика - лекције

 
 
учитељица Данијела Оцокољић

ОШ "Никола Тесла" Београд

Учионица добре воље

Учитељ сам тим' се дичим

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

ДАНИЈЕЛИНЕ ПАМЕТНИЦЕ

ДАНИЈЕЛИНЕ ПАМЕТНИЦЕ

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Жанплонг

Добро дошли!

НЕБЕСКА ЉУЉАШКА

НИЈЕ ВАЖНО КО САМ, ВАЖНО ЈЕ ШТА РАДИМ...

м4т3м4т1к4

Математика и информатика

ТиОметар

Помоћ и подршка ученицима.

УЧИТЕЉИЦА БРАНКА И ЊЕНИ ПИЛИЋИ

Осмех на лице и уживајте...

nst Vanja

Novosti za moje učenike

uciteljicasanjans

A great WordPress.com site

Utočište

NE TRAŽI ME U SEBI. UPOZNAJ MENE!

NEGOSLAVLJE

Slike od reči u kojima se prepoznaju i nenaslikani.